Навигация

Миграция

Миграцията е предмет на общ интерес за държавите-членки още от времето на Маастрихтския договор. Тя попада в сферата на междуправителственото сътрудничество в областта на вътрешните работи, а все още не съществува реална европейска имиграционна политика. Не са формулирани правила за контрол на движението на граждани на трети страни, влизащи и излизащи от ЕС. Планът за действие на Съюза от 3 декември 1998г. обаче, предвижда приемането на конкретни мери в тази област.

Европейският съюз активно работи със страните, които са източник на голяма имиграция с цел да подобри възможностите на техните граждани за бъдеще в собствената им среда. Съществува специални програми за популяризиране уважението към правата на човека и демокрацията и за насърчаване на икономическото развитие. Установяват се и процедури, при които имигранти, заловени в опит да влязат нелегално в ЕС ще бъдат връщани със съгласието на собствените им правителства в родните си страни.

България отбеляза значителен напредък в хармонизацията със европейското законодателство в областта на миграцията. Основните закони в тази сфера включват:

  • Закон за чужденците на територията на Република България и Правилник за прилагането му;
  • Правилник за условията и реда за издаване на застраховки и визи от дипломатическите мисии;
  • Закон за насърчаване на заетостта;
  • други.

Предприемат се по нататъшни стъпки към пълно съответствие с европейското законодателство в областта на миграцията. В тази връзка направените през април 2001г. изменения в Закона за чужденците в Република България приведоха в съответствие области, включващи събиране членовете на семейства, мерки срещу фиктивните бракове, улесняване пътуванията на студенти от трети страни, временно пребиваващи в държави-членки на ЕС, заетост на граждани от трети страни и други. По нататъшните изменения от април 2003г. постановиха разпоредби относно отговорност на превозвачите, включително глоби, налагани на превозвачи, които не изпълняват изискванията, установени със закона. Законът предвижда и създаването на специални заведения, които временно да дават подслон на чужденци, които очакват експулсирането си от страната, както и създаването на Национален регистър на чуждестранните граждани, временно пребиваващи в България.

На 7 май 2003 година Народното събрание прие Закон за борба с трафика на хора, който е в пълно съответствие с Конвенцията на ООН срещу организираната трансгранична престъпност и двата допълнителни протокола към нея, отнасящи се до превенцията, възпирането и наказването на трафика на хора и, по-конкретно, на жени и деца.

Новият Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет през ноември 2003г., предвижда създаването на Дирекция "Миграция" в Министерството на вътрешните работи. Дирекцията управлява и контролира престоя на чуждестранни граждани в Република България, включително и издаването на документи за тяхната самоличност.

България е в пълно съответствие с acquis в областта на миграцията и е сключила спогодби за реадмисия с всички държави-членки на ЕС. Такива споразумения са сключени също и с Албания, Македония, Норвегия, Полша, Словакия, Словения, Украйна, Унгария, Чешката република, Швейцария, Югославия, Грузия, Хърватско, Латвия, Естония и Ливан. Все още продължават преговорите с Турция, Русия, Тунис и Кипър. В София в момента се строи специална сграда за подслоняване на нелегални имигранти, очакващи експулсиране от България. До 31 декември 2005г. ще бъде построена още една сграда близо до границата с Турция.

Напредъкът в областта на миграцията е важна стъпка към пълната хармонизация с европейското законодателство в областта на миграцията. Понататъшните усилия са насочени към бързото прилагане на новото законодателство, както и към понататъшното развитие на административния капацитет.

 

Новини

Документи за сваляне